Tjänster

Revision

En effektivt genomförd revision ger ägare, kreditgivare och andra intressenter en trygghet.
Med hjälp av ett effektivt datastöd samt många års erfarenhet av revisioner i mindre företag kan vi erbjuda en effektiv revision.

Skatter

Vi håller oss hela tiden ajour med ny skattelagstiftning via kurser och löpande prenumerationer av en rad olika skattenyheter.
Vi lägger stor vikt vid att hjälpa våra kunder att ta fram de skattemässiga fördelar som finns för såväl företaget som dess ägare.

Redovisning

Med hjälp av effektiv användning av programvara och effektiva kommunikationskanaler utför vi löpande bokföring, bokslut och deklarationer för de kunder där det inte föreligger någon risk, att vårt oberoende som revisorer rubbas.
Vi upprättar skatte- och momsdeklarationer och förser företagets ägare och ledning med kontinuerlig information om företagets utveckling.

Bokslut

Upprättade bokslut ska förse ägare och andra intressenter med relevant och nödvändig information.
Ett väldokumenterat och proffesionellt bokslut innebär även en kostnadseffektiv revision.